Deklaracja zgodności Mapa strony
Serwis Internetowy MZWiK
 
A K T U A L N O Ś C I

 • IDZIE ZIMA - KOMUNIKAT INFORMACYJNY

  Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Zagórowska 26, 62-400 Słupca, przypomina właścicielom, administratorom oraz mieszkańcom domów o obowiązku zabezpieczenia przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na okres zimowy.

  1. Dla zabezpieczenia przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych należy:
  - Przyłącza i instalacje wodociągowe oraz wodomierze główne, szczególnie narażone na działanie mrozu, osłonić odpowiednimi materiałami izolacyjnymi (maty słomiane, folie, wojłok, wata szklana, styropian itp.).
  - Zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się instalacja wodociągowa poprzez naprawę ścian oraz uszczelnienie drzwi i okien.
  - Studzienki wodomierzowe utrzymać we wzorowym porządku i ocieplić pokrywy włazowe.
  - Odciąć dopływ wody do pomieszczeń niezamieszkałych i wszędzie tam gdzie to możliwe, prowadzić stałą kontrolę przyłączy i instalacji wodociągowych.

  2. MZWiK przypomina, że stosownie do regulacji w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.2028 ze zm.):
  - Odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych i/lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych.
  - Przedstawiciele Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych w celu przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązku zabezpieczenia wodomierza głównego, instalacji oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

  3. Pamiętajmy: jeżeli wodomierz będzie źle zabezpieczony, wówczas jest duże zagrożenie wystąpienia awarii – może nastąpić utrata szczelności, a w konsekwencji wyciek lub brak wody. Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wody i uszkodzeń przyłącza, instalacji czy wodomierza skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody, należy zamknąć dopływ wody i zgłosić wyciek pod numerem 63-275-17-60 lub 601-648-555. W takiej sytuacji Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy dokona naprawy urządzeń, ale prosimy pamiętać, że jest to usługa odpłatna.

 • Oferta pracy w MZWiK

 • Informacja dotyczaca okresowej oceny o jakości wody
  stwierdza przydatność wody do spozycia przez ludzi.

 • Informacja dotyczaca okresowej oceny o jakości wody
  stwierdza przydatność wody do spozycia przez ludzi.

 • Dnia 04.04.2022 r. o godz.17.50 wystąpiła awaria głównej magistrali wodociągowej DN300 zasilającej miasto Słupca na ulicy Ratajczaka na wysokości budynku Straży Pożarnej. W związku z tym nastąpił gwałtowny spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej. Pracownicy Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji po odcięciu odcinka, na którym wystąpił przeciek i po przywróceniu ciśnienia wody w mieście przystąpili do usuwania awarii. Przyczyną awarii było pęknięcie podłużne rury żeliwnej DN300 oraz rozszczelnienie rury żeliwnej DN300 na kielichu. Pracownicy MZWiK wymienili odcinek rury żeliwnej o długości 1,1 mb na rurę z żeliwa sferoidalnego. Przerwa w dostawie wody w godz.18:00-24:00 dotyczyła Odbiorców na ul.Ratajczaka oraz części ul.Plac Szkolny.

  Sprzątanie terenu po awarii wodociągowej ul.Ratajczaka odbywało się 05.04.2022 r., a asfalt zostanie odbudowany w najbliższym czasie.
 • W MZWiK w Słupcy pojawiła się oferta pracy na oczyszczalni ścieków - oferta pracy zakończyła się


 • Informacja o wysokości taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Słupca na lata 2021-2024
  Nowe wysokości taryf wejdą w życie z dniem 21 lipca 2021 roku.

 • Raport o stanie dostępności

 • KOMUNIKAT

  Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 62-400 Słupca, ul. Zagórowska 26
  przypomina właścicielom, administratorom oraz mieszkańcom domów o obowiązku
  zabezpieczenia przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na okres zimowy.

  1. Dla zabezpieczenia przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych należy:    - Naprawić w piwnicach drzwi i okna-zamykać je w czasie mrozów.
       Zabezpieczyć przyłącza, które przebiegają przez klatki schodowe.
     - Przyłącza i instalacje wodociągowe oraz wodomierze główne,
       szczególnie narażone na działanie mrozu, osłonić odpowiednimi
       materiałami izolacyjnymi (maty słomiane, folie, wojłok, wata szklana, itp).
     - Studzienki wodomierzowe utrzymać we wzorowym porządku i ocieplić pokrywy włazowe.
     - Odciąć dopływ wody do pomieszczeń niezamieszkałych i wszędzie tam gdzie to możliwe,
       prowadzić stałą kontrolę przyłączy i instalacji wodociągowych.

  2. Niezależnie od powyższego:
  Stosownie do regulacji w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
  i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.2028):
     - Odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych
       instalacji i przyłączy wodociągowych i/lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych.
     - Przedstawiciele Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
       mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego,
       kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych w celu przeprowadzenia kontroli
       realizacji obowiązku zabezpieczenia wodomierza głównego,
       instalacji oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

 • Miejski Zakład Wodociągówi i Kanalizacji w Słupcy rozpoczął zbieranie danych do bazy teleadresowej, która umożliwi przekazywanie informacji od MZWiK do osób zainteresowanych.
  Wniosek o wpis do bazy adresowej
  Kontakt telefoniczny zamierzamy wykorzystywać do komunikacji SMS pomiędzy MZWiK a klientami w takich przypadkach jak np.: informacja sms dotycząca wystąpienia awarii sieci wodociągowej, sms dotyczący włączenia wody po usunięciu awarii.
  Sms'y będą wysyłane do odbiorców, których dotyczy przedmiot wiadomości.


 • Informacja dotyczaca okresowej oceny o jakości wody
  stwierdza przydatność wody do spozycia przez ludzi.

 • Informacja dotyczaca okresowej oceny o jakości wody
  stwierdza przydatność wody do spozycia przez ludzi.

 • Informacja o wysokości taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Słupca na lata 2018-2021
  Nowe wysokości taryf wejdą w życie z dniem 24 lipca 2018 roku. • Nowa taryfa na zbiorowe zopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzona została Uchwałą Rady Miasta Słupcy z dnia 30 marca 2017 r. i obowiązuje od dnia 04 maja 2017 r. do dnia 03 maja 2018 r.

 • Nowa taryfa na zbiorowe zopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzona została Uchwałą Rady Miasta Słupcy z dnia 31 marca 2016 r. i obowiązuje od dnia 04 maja 2016 r. do dnia 03 maja 2017 r.

 • Nowa taryfa na zbiorowe zopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzona została Uchwałą Rady Miasta Słupcy z dnia 26 marca 2015 r. i obowiązuje od dnia 04 maja 2015 r. do dnia 03 maja 2016 r.

 • Nowa taryfa na zbiorowe zopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzona została Uchwałą Rady Miasta Słupcy z dnia 27 marca 2014 r. i obowiązuje od dnia 04 maja 2014 r. do dnia 03 maja 2015 r.

 • Nowa taryfa na zbiorowe zopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzona została Uchwałą Rady Miasta Słupcy z dnia 27 marca 2013 r. i obowiązuje od dnia 04 maja 2013 r. do dnia 03 maja 2014 r.

 • Nowa taryfa na zbiorowe zopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzona została Uchwałą Rady Miasta Słupcy z dnia 29 marca 2012 r. i obowiązuje od dnia 04 maja 2012 r. do dnia 03 maja 2013 r.

 • Od 1 stycznia 2012 roku w MZWiK Słupca zmieni się numer konta bankowego na przedstawiony poniżej BS Słupca 27 8542 0001 0024 3494 0003 7203

 • Nowa taryfa na zbiorowe zopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzona została Uchwałą Rady Miasta Słupcy z dnia 31 marca 2011 r. i obowiązuje od dnia 04 maja 2011 r. do dnia 03 maja 2012 r.

 • Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy na podstawie Uchwały Rady Miasta Słupcy Nr XLV/253/10 z dnia 25 marca 2010 r. i Uchwały Rady Miasta Słupcy Nr L/282/10 z dnia 15 września 2010 r. informuje, że taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są następujące: 1. Opłata za 1m3 wody pobranej z miejskich urządzeń zaopatrzenia w wodę wynosi: 2,70 zł + VAT 2. Opłata za 1m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacji miejskiej wynosi: 3,90 zł + VAT 3. Opłata za odczyt i rozliczenie wodomierzy w budynkach wielolokalowych wynosi: 3,44 zł + VAT W związku ze zmianą art.146a Ustawy o podatku od towarów i usług od 01.01.2011 r. VAT wynosi 8 %.

 • Z dniem 15 września 2010 r. wchodzi w życie Uchwała Rady Miasta Słupcy zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 • Nowa taryfa na zbiorowe zopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  zatwierdzona została Uchwałą Rady Miasta Słupcy z dnia 25 marca 2010 r. i obowiązuje od dnia 04 maja 2010 r.
  do dnia 03 maja 2011 r.

 • Wysoka jakość słupeckiej wody Od dnia 30.07.2009. MZWiK rozpoczął się proces natleniania wody wodociągowej. Proces ten gwarantuje utrzymanie wysokiej jakości wody w całej sieci wodociągowej.

 • Uchwałą Rady Miasta Słupcy z dnia 18 grudnia 2008 r. zatwierdzono taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 • Inspekcja nowej kanalizacji sanitarnej na ul. Róża kamerą kolorową
  z zapisem na płycie DVD.


 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Słupcy na Pl. Szkolnym i ul. Traugutta.

 • W 2006 roku Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy obchodził 30 lecie swojej pracy

 • Jak działa oczyszczalnia ścieków w Słupcy Zobacz zdjęcia, rysunki i opisy wszystkich najważniejszych obiektów oczyszczalni. Otwórz prezentację

 • Proponujemy regulowanie rachunków
  w sekretariacie MZWiK godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek w godzinach: 7:00 - 15:00

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy, ul. Zagórowska 26, 62-400 Słupca
tel/fax: (0 63) 275 17 60; (0 63) 274 39 35
NIP:667-000-38-54; REGON:310504580;
Konto: BS Słupca 27 8542 0001 0024 3494 0003 7203